Hé strijder!

Ben jij een Amsterdammer die vindt dat ongelijkheid en ongelijkwaardigheid niet thuishoren in deze stad? Krijg je kippenvel van muziek? En geloof je dat de magie van samen zingen mensen bij elkaar kan brengen?

Dan zijn we op zoek naar jou!
Na de zomer gaat Tuning In! van start. Tuning in! is een amateurkoor dat protestliederen zingt en als doel heeft om te onderzoeken hoe een amateurkoor kan bijdragen aan een sociaal rechtvaardig Amsterdam.

Iedereen (vanaf 18 jaar) is welkom: buurtbewoners, ouders, activisten, studenten, gepensioneerden, (levens)kunstenaars, muzikanten, docenten. Zangervaring is niet nodig.

Wat kan je verwachten?
> Repetities van twee uur op maandagavond van 18:30-20:30
> Warming-up / zingen / trainingen / gesprekken*
> Optredens en acties
> Locatie: Aslan Muziekcentrum, Corantijnstraat 9
> Taal: Nederlands/Engels/Turks/Spaans/Farsi/Amsterdams/Sranan/...
> Start: dit najaar bij genoeg deelnemers.

Deelname: gratis!

Heb je interesse? Meld je hier aan om op de hoogte gehouden te worden over de start van dit koor:
Comrades!

Are you an Amsterdammer who believes that inequality has no place in this city? Does music give you goosebumps? Do you believe that the magic of singing can bring people together?

Then we are looking for you!
After the summer, we will start with Tuning In!, an amateur choir that sings resistance songs and aims to investigate how an amateur choir can contribute to a socially just Amsterdam.

Everyone (from the age of 18) is welcome: local residents, parents, activists, students, pensioners, bon-vivants, musicians, teachers. Singing experience is not necessary.

What to expect?
> 30 two-hour rehearsals on Monday evenings from 6:30-8:30 PM (until June 2024)
> Warm-up / singing / training / talks
> Performances and actions
> Location: Aslan Muziekcentrum, Corantijnstraat 9
> Language: Dutch/English/Turkish/Spanish/Farsi/Amsterdammish/Sranan...
> Starting date: this fall (to be determined)

Participation: free!Are you interested? Sign up to receive updates about the start of this choir:
Tuning in! is een project van
> Stichting metStem
> Lectoraat Sociale Rechtvaardigheid & Diversiteit in de Kunsten, Amsterdamse Hogeshool voor de kunsten
> Muziekcentrum Aslan
> Arts of Resistance

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door:
Tuning in! is a project by
> Stichting metStem
> Lectoraat Sociale Rechtvaardigheid & Diversiteit in de Kunsten, Amsterdamse Hogeshool voor de kunsten
> Muziekcentrum Aslan
> Arts of Resistance

The project is sponsored by:
*Meer informatie:

Tuning in! is een amateurkoor dat protest- en strijdliederen zingt, ten behoeve van individuele en collectieve transformatie en sociale rechtvaardigheid. Het koor zal bestaan uit 25-30 Amsterdammers (activisten, kunstenaars, muzikanten, docenten, ouders, buurtbewoners) die bij elkaar gebracht worden vanuit verschillende netwerken (Stichting metStem, Lectoraat Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Arts of Resistance en Aslan Muziekcentrum).
Het doel is om te ervaren en te onderzoeken hoe een amateurkoor dat protestliederen zingt kan bijdragen aan individuele en collectieve transformatie en sociale cohesie. Hoe kan een amateurkoor een groep mensen dichterbij elkaar brengen en activeren? Hoe kunnen we ons verbinden aan elkaar en aan elkaars verhalen van protest, kracht, verzet en ongelijkheid? Wat betekent 'tuning in'? Hoe ziet een 'belichaamde gemeenschap' eruit?

In de eerste fase (‘vorming’) zal het koor bestaande protest- en strijdliederen zingen. Tijdens deze fase zal het ontwikkelen en testen van warming-up oefeningen die bijdragen aan lichaamsbewustzijn en inclusieve groepsdynamiek centraal staan. Tijdens deze fase zullen we gasten uitnodigen die benaderingen met ons delen die bijdragen aan inclusieve groepsdynamiek.

In het tweede gedeelte (‘maken’) van het project laten de deelnemers zelf hun stem en hun verhaal horen. In deze fase staat het onderzoek naar welke verhalen van ongelijkheid en strijd de koorleden zelf inbrengen centraal en hoe deze met elkaar verweven kunnen worden, om toe te werken naar een eigen repertoire.

We zullen onze stemmen laten horen voor een breder publiek, bijvoorbeeld op straat, in concerten, of tijdens demonstraties.

Ons doel is ook om ons proces te documenteren en te reflecteren op hoe wat we doen bij kan dragen aan inclusief onderwijs. We zullen een inventaris maken van de oefeningen die we doen en we zullen ook een podcast produceren om ons leerproces te delen.


*More information:

Tune in! is an amateur choir that sings protest and resistance songs for individual and collective transformation and social justice. The choir will consist of 25-30 Amsterdammers (activists, artists, musicians, teachers, parents, local residents) who will be brought together from various networks (Stichting metStem, Lectorate Social Justice and Diversity in the Arts of the Amsterdam School of the Arts, Arts of Resistance and Aslan Muziekcentrum).
The aim is to experience and investigate how an amateur choir singing protest songs can contribute to individual and collective transformation and social cohesion. How can an amateur choir bring a group of people closer together and activate it? How can we connect to each other and to each other's stories of protest, strength, resistance and inequality? What does 'tuning in' mean? What does 'embodied community' look like?

In the first phase (‘formation’) the choir will sing existing protest and resistance songs. During this phase, the development and testing of warm-up exercises that contribute to bodily awareness and inclusive group dynamics will be central. During this phase, we will invite guests who will share with us their approaches to contribute to inclusive group dynamics.

In the second part (‘making’) of the project, we will focus on the stories of the participants. In this phase, the focus is on researching the stories of inequality and struggle of the choir members and how we can weave these stories in order to create our own repertoire.

We will find opportunities to share our voices with a broader audience through performing publicly.

Our goal is also to document our process and reflect on the steps we take in order to contribute to methods for inclusive education. We will make an inventory of exercises and we will also produce a podcast to share our learning.
MELD JE AAN >>>
SIGN UP HERE >>>